වේයන්ගොඩින් වටිනා ඉඩමක්

Posted by Sumudu on 10-Jul-2018 6:06 PM - 582 Views

Description

වේයන්ගොඩ නගරයේ සිට 3.5 Km
පිරිසිදු ඔප්පු
වේයන්ගොඩ බණ්ඩාරනායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට 2 Km
වේයන්ගොඩ සිට කීනවල බස් මාර්ගයට ආසන්නව.
වඳුරව දුම්රිය නැවතුම්පලට 1Km

Basic Details

Type land for sale
City Veyangoda
District Gampaha
Size 15.0 Perches

Sumudu

Address

Not Provided


Features

done

Has Electricity

done

Has Water

Description

වේයන්ගොඩ නගරයේ සිට 3.5 Km
පිරිසිදු ඔප්පු
වේයන්ගොඩ බණ්ඩාරනායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට 2 Km
වේයන්ගොඩ සිට කීනවල බස් මාර්ගයට ආසන්නව.
වඳුරව දුම්රිය නැවතුම්පලට 1Km

Share