සාරවත් බිමි කොටසක් විකිනීමට ඇත.

Posted by Padma bandara on 14-Sep-2018 1:57 PM - 270 Views

Description

කෑගල්ල,මාවනැල්ල,ලුහු 1පාරේ අස්මඩල ග‍‍‍මෙහි පිහිටා ඇති(ඇපලාවත්ත) අක්කර 3 (480 පර්චස්) ඉතා සාරවත් බිමි කොටසක් විකිනීමට ඇත. තේ/ගම්මිරිස්/රබර්/සාදික්කා/කරාබුනැටි ආදි වගාවන් සදහා ඉතාමත් සුදුසුය.
මුදල් හදිසියකට විකිනේ.
මුලු වටිනාකම- ලක්‍ෂ 80
මිළ ගනන් සාකඡා කළ හැක.
පත්මා බණ්ඩාර -0763853614

Basic Details

Type land for sale
City Mawanella
District Kegalle
Size 3.0 Acres
Land Type Agricultural


Address

කෑගල්ල,මාවනැල්ල,ලුහු 1පාරේ අස්මඩල ග‍‍‍මෙහි පිහිටා ඇති(ඇපලාවත්ත


Features

done

Has Electricity

done

Has Water

done

Negotiable

Description

කෑගල්ල,මාවනැල්ල,ලුහු 1පාරේ අස්මඩල ග‍‍‍මෙහි පිහිටා ඇති(ඇපලාවත්ත) අක්කර 3 (480 පර්චස්) ඉතා සාරවත් බිමි කොටසක් විකිනීමට ඇත. තේ/ගම්මිරිස්/රබර්/සාදික්කා/කරාබුනැටි ආදි වගාවන් සදහා ඉතාමත් සුදුසුය.
මුදල් හදිසියකට විකිනේ.
මුලු වටිනාකම- ලක්‍ෂ 80
මිළ ගනන් සාකඡා කළ හැක.
පත්මා බණ්ඩාර -0763853614

Share